Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dahlia trade s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro koupi zboží podnikatele od společnosti Dahlia trade s.r.o., IČO: 06158048, se sídlem Bohuňovice, Za Pilou 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 70856 (dále jen „Dahlia trade s.r.o.“ nebo „prodávající“) a určují závazná pravidla, kterými se řídí závazkové vztahy vznikající mezi společností Dahlia trade s.r.o. a podnikateli (jejími velkoobchodními partnery). Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost Dahlia trade s.r.o. a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to pouze podnikatel (kupuje zboží za účelem jeho další podnikatelské činnosti). 

Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

II. Vymezení základních pojmů 

Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost Dahlia trade s.r.o.

Kupující/obchodní partner je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním, kterým se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a umožnit mu nabýt  vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 

III. Založení spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím (obchodním partnerem)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují spolupráci mezi prodávajícím a obchodním partnerem v rámci divize Velkoobchod. V případě zájmu kupujícího o spolupráci se společností Dahlia trade s.r.o. jako prodávajícím, kupující bude kontaktovat na níže uvedených kontaktních místech pracovníka velkoobchodní divize prodávajícího, se kterým dojedná podmínky pro zahájení spolupráce.

Kontaktními místy velkoobchodní divize společnosti Dahlia trade s.r.o. jsou níže uvedené  velkoobchodní provozovny, kde mohou kupující objednávat a odebírat zboží, sjednávat obchodní podmínky a vyřizovat s tím spojené administrativní a logistické úkony:

IV. Podmínky spolupráce s obchodním partnerem

Při zahájení obchodní spolupráce předá obchodní partner prodávajícímu doklady opravňující jej k dalšímu prodeji zboží, veškeré identifikační údaje (jako je zejména přesný název, sídlo, IČO, DIČ, číslo účtu apod.), případně další doklady, na jejichž základě budou vystavovány daňové doklady za odebrané zboží. Po zanesení nového obchodního partnera do firemní databáze prodávajícího může obchodní partner zahájit odběry zboží v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

V. Ceny

Obchodní partner nakupuje od prodávajícího zboží za velkoobchodní ceny. Velkoobchodní ceny se řídí platným velkoobchodním ceníkem.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zveřejněné ve velkoobchodního ceníku dle aktuální situace na trhu.

VI. Způsob a postup objednání zboží

Pro objednávání zboží je určena primárně b2b aplikace na internetové adrese http://www.blueskynails.cz. Objednávku lze uskutečnit ústně (telefonicky) na kontaktním místě v Teplicích.

Zboží označené jako „pro profesionální použití“ jsou určeny výhradně pro profesionální použití. Kupující takového zboží prohlašuje že je oprávněn ke svému podnikání nabývat takové zboží.

VII. Platební podmínky

Obchodní partner má následující možnosti pro uhrazení kupní ceny za dodání zboží prodávajícím:
Hotově při osobním převzetí zboží 
Hotově při převzetí zboží zaslaného na dobírku

VIII. Dodávka zboží

Dodávku zboží uskuteční prodávající na základě objednávky obchodního partnera.
Prodávající ke každé dodávce zboží objednaného obchodním partnerem přiloží dodací list, kde bude specifikováno veškeré zboží dodávané prodávajícím. Pokud není domluveno jinak, je  daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi zasílán elektronicky na elektronickou adresu, kterou si kupující zadal v rámci b2b systému prodávajícího.
Zboží bude dodáno způsobem, který si vybere obchodní partner z nabídky prodávajícího. Prodávající umožňuje dodání zboží následujícími způsoby:
- osobním odběrem v kontaktním místě prodávajícího v Teplicích
- prostřednictvím přepravní společnosti

IX. Podmínky uplatnění reklamace

Podmínky pro uplatnění reklamace zboží, pro poskytování záruky za jakost zboží, pro možnost odstoupení od smlouvy a další pravidla týkající se vyřizování a uplatňování reklamací prodávajícím, se vždy řídí platným reklamačním řádem společnosti Dahlia trade s.r.o.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí v každém konkrétním případě ve znění ke dni uzavření jednotlivé kupní smlouvy. Kupující podnikatel souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den učinění objednávky zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

Společnost Dahlia trade s.r.o., jako prodávající informuje kupujícího, že veškeré údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ke zlepšení svých služeb a k marketingovým a obchodním účelům. Kupující souhlasí s tím, že údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (zejména údaje uvedené v objednávce), může prodávající zpracovávat pro svoji vlastní potřebu a dále pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, přičemž prodávající se zavazuje postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

Prodávající a kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu prodávajícího nebo kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jeho straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností prodávajícím nebo kupujícím a jež se vymykají kontrole a vlivu prodávajícího nebo kupujícího nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění dle kupní smlouvy.

Platné všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovnách prodávajícího nebo na jeho webových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Starší verze všeobecných obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2017